Een vintage sneaker sinds 1939 gemaakt uit natuurlijk rubber en PETA goedgekeurde materialen.

Algemene voorwaarden


Algemene voorwaarden


Inhoudstafel

Artikel 1 - Toepassing

Artikel 2 - Bevestiging van uw bestelling

Artikel 3 - Transport en verzending

Artikel 4 - Leveringstermijnen

Artikel 5 - Bedenktijd

Artikel 6 - Klachten en Garanties

Artikel 7 - Klantendienst

Artikel 8 - Privacy

Artikel 9 - Eigendomsvoorbehoud

Artikel 10 - Overmacht/bijzondere omstandigheden

Artikel 11 - Voorbehoud

Artikel 12 - Prijzen

Artikel 13. Klachtenregeling

Artikel 14. Geschillen

Artikel 15 - Copyright

 


Artikel 1. Toepassing

 1. Foempies.be is een eigendom van Drie Koningen Shoe BVBA. Wij zijn gevestigd te Driekoningenstraat 19 2600 Berchem, België met ondernemingsnummer BE0412714412. Foempies.be behoudt het recht voor om deze algemene voorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen. Voor reeds afgesloten overeenkomsten blijven de voorwaarden van kracht die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldig waren. Het accepteren van een aanbieding dan wel het bestellen van producten houdt in dat de afnemer de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden aanvaardt. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan slechts schriftelijk door Foempies.be worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
 2. Met het plaatsen van een bestelling wordt de koper geacht kennis te hebben genomen van deze voorwaarden en daarmee akkoord te zijn.
 3. Op de bestellingsovereenkomst is het Belgisch recht van toepassing.

Artikel 2. Bevestiging van uw bestelling

 1. Als u via de website een bestelling heeft geplaatst en een correct e-mailadres heeft opgegeven, ontvangt u een ontvangstbevestiging welke in ieder geval de volgende informatie vermeldt:
   • Een omschrijving van het product dat door u gekocht is en het aantal door u gekochte producten;
   • De totaalprijs van uw bestelling;
   • Uw naam en het adres waar het product naar toe wordt gestuurd
   • Betalingsinformatie

Artikel 3. Transport en verzending

Het risico tijdens het transport van het door u bestelde product is voor Foempies.be, tot en met het moment van aflevering op het door u aangeduide afleveringsadres.


Artikel 4. Leveringstermijnen

 1. Foempies.be streeft ernaar de verzending te laten plaatsvinden binnen 1-3 werkdagen  na ontvangst van de bestelling. De verzendduur bedraagt doorgaans 1 tot 3 dagen, afhankelijk van het land van bestemming.
 2. Hoewel Foempies.be ernaar streeft bestellingen zo snel mogelijk bij u te laten bezorgen, is zij daarvoor afhankelijk van post- en pakketdiensten.  Foempies.be kan niet aansprakelijk worden gehouden voor vertragingen die optreden bij de aflevering.
 3. Foempies.be behoudt zich het recht voor om tot deelleveringen over te gaan.

Artikel 5. Bedenktijd

 1. Na ontvangst van uw bestelling heeft u de mogelijkheid om zonder opgave van reden binnen 14 dagen de koopovereenkomst met Foempies.be te ontbinden. Wel dient het product(en) onaangebroken te zijn.
  Om praktische redenen vragen wij u ons een melding hiervan over te maken via e-mail, teneinde uw retourzending te kunnen opvolgen.
 2. Indien u de overeenkomst ingevolge artikel 5.1 wenst te ontbinden, dient u het onaangebroken product binnen 14 dagen na ontvangst terug te sturen. U dient wel zelf de kosten van het retourneren te dragen. 

Artikel 6. Klachten en Garanties

 1. 6.1 U dient eventuele klachten kenbaar te maken bij de klantenservice van Foempies.be (voor gegevens zie artikel 7 van deze voorwaarden). Foempies.be zal binnen 1-2 werkdagen de klacht proberen op te lossen.
 2. 6.2 Wanneer Foempies.be van mening is dat uw klacht terecht is, is de koper gerechtigd aan Foempies.be te verzoeken het product door een soortgelijk product te vervangen dan wel de koopprijs terug vergoed te krijgen.

Artikel 7. Klantendienst

Alle correspondentie dient plaats te vinden met:

Foempies.be
Driekoningenstraat 19
2600 Berchem
België
Tel. +32 (0) 3 239 12 66
E-mail: [email protected]


Artikel 8. Privacy

 1. Foempies.be zal uw persoons-, adres en bestelgegevens verwerken en opnemen in een bestand om de overeenkomst die zij met u is aangegaan na te kunnen komen.
 2. Deze gegevens zullen onder geen beding zonder uw toestemming worden doorgegeven aan derden.
 3. De informatie kan wel gebruikt worden voor aan u persoonlijk gerichte aanbiedingen van Foempies.be per e-mail of post toe te sturen, mits u daar toestemming voor hebt gegeven.
 4. Indien u geen prijs stelt op persoonlijk gerichte aanbiedingen door Foempies.be, kunt u dit schriftelijk (via e-mail, brief) aan Foempies.be laten weten of kenbaar maken via onze rubriek "Account" - "Mijn Account"

Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud

Alle aan de klant geleverde zaken blijven eigendom van Foempies.be tot dat de aankoopprijs volledig is voldaan.


Artikel 10. Overmacht/bijzondere omstandigheden

Foempies.be is niet verplicht tot het nakomen van aangegane leveringsverplichtingen indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van omstandigheden die niet te wijten zijn aan haar schuld. Zulke omstandigheden zijn onder meer een bedrijfsstoring, een transportvertraging, een staking en het niet of niet tijdig leveren door leveranciers.


Artikel 11. Voorbehoud

Foempies.be kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het onbedoeld leveren van incomplete of onjuiste informatie.


Artikel 12. Prijzen

De vermelde prijzen zijn in EURO inclusief 21% BTW. 
 


Artikel 13. Klachtenregeling

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 2 maanden volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 2. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 3. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 4. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
 5. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
 6. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Artikel 14. Geschillen

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing in de rechtbank van Antwerpen. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.


Websitedesign, -tekst en -afbeeldingen, de selectie en schikking hiervan: Copyright © 2015, Foempies.be

Laatste wijziging: Berchem, 19 April 2015